Od úterý 25.5.2021 si můžete přijít zacvičit fyziopilates 🧘‍♀️. Zatím bude otevřena jedna lekce
v 18.00 hod. Počet cvičících je omezen jen na 12 lidí. Šatny můžete od 24.5.2021 použít na odkládání oblečení a obuvi. Sprchování ještě není možné. Používejte vlastní cvičební pomůcky. Je nutné dodržovat platné předpisy ( doložení testů). Cvičení probíhá bez roušek či respirátorů.
Objednávky na telefonním čísle 558 668 058. Těšíme se na vás.😉

Informace k poskytování služeb ve FRY Relax Centru Fryčovice od 17.5.2021

Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.