Provozní řád

                                                                                               NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FRY Relax Centra

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků FRY Relax Centra a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. (včetně účastníků kurzů a jiných aktivit)

                                               Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním  

                                                                                      řádem a souhlasí s jeho obsahem.

 Článek 1 – Vstup do čisté zóny – bazén, sauna, squash, badminton a šatny. Čistou zónou se rozumí prostor za takto označeným místem = ČISTÁ ZÓNA – ZDE SE VYZOUVEJTE =

Článek 1.1. – Celý areál

 1. Používání celého areálu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto „Návštěvního řádu“ a dbát pokynů zaměstnanců FRY Relax Centra.
 2. Dětem mladším 10-ti let je přístup do areálu povolen jen s doprovodem dospělé zodpovědné osoby.
 3. Každý návštěvník je povinen zaplatit zálohu od šaten, která je vratná při odchodu z areálu.

Článek 1.2. – Bazén

 1. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou nebo plaveckými plenami. Pro bezpečný pohyb v okolí bazénu a ve sprchách doporučujeme vhodnou obuv.
 2. O plném obsazení bazénu rozhoduje vždy osoba odpovědná za provoz bazénu ( provozní )
 3. Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám zahmyzeným, zjevně opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek
 • Zvířatům
 • Osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštěvní řád a nedbají pokynů obsluhy
 1. Do areálu, s výjimkou kojeneckého bazénu, nemají přístup děti do věku tří let.

Článek 1.3 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní a ostatních¨.
 2. Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se umývat mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.
 3. Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat v recepci.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 5. Přání a stížnosti, týkajících se provozu nebo zaměstnanců bazénu, mohou uplatnit u provozovatele. Možno použít i schránku přání a stížnosti umístěnou u vstupních dveří.
 6. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory areálu nejpozději 15 po ukončení provozní doby.
 7. V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel úrazu způsobeného sobě, či ostatním.

 Článek 1.4 – Zakázané činnosti v celém areálu

 1. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 2. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid ostatních návštěvníků
 3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich (nebo po nich) a jiných rizikových míst. Vodní atrakce slouží k relaxaci !
 4. Volat o pomoc bez příčiny
 5. Znečišťovat bazénovou vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků, praním prádla apod.
 6. Konzumovat potraviny v celém objektu, mimo prostory k tomu určené – recepce
 7. Kontumovat pití ve skleněných a jiných rozbitných láhvích
 8. Vstupovat do bazénu se žvýkačkou
 9. Vnášet do bazénu skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků ( žiletky, láhve, špendlíky, hořlavé a výbušné látky, nože, zbraně a jiné)
 10. Používat plavecké pomůcky vyvěšené v prostoru bazénu, jsou určené pro výuku ZŠ a MŠ

(některé pomůcky si lze po domluvě na recepci zapůjčit za poplatek)

 1. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 2. Neoprávněně používat záchranné předměty první pomoci
 3. Vnášet na bazén míče, tenisové míčky a jiné tvrdé předměty, které by ohrožovaly ostatní návštěvníky.
 4. Vnášet a konzumovat alkoholické nápoje

Článek 1.5 – Vodní atrakce

Návštěvník vodních atrakcí je povinen:

 1. Dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy zaměstnanců bazénu
 2. Zakázáno je věšet se po atrakcích, či jinak do nich zasahovat

Článek 1.6 – Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědné osoby za provoz, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá odpovědný pracovník o zakročení Policii ČR.

Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Článek 1.7 – Úhrada případných škod

V případě, že nedodržením tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS), je návštěvník povinen poskytnout osobní údaje na sepsání protokolu a po vyčíslení škody ji uhradit v plné výši.

Článek 1.8 – Finská sauna

Provoz finské sauny se řídí pravidly, které jsou umístěny v šatně sauny.

Článek 1.9 – Tělocvična

Provoz tělocvičny se řídí pravidly, které jsou umístěny  u vstupu do tělocvičny.

Článek 1.10 – Squash

Provoz squashe se řídí pravidly, které jsou umístěny u vstupu do squashe.

Článek 1.11 – Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby a ceníku. Překážky technického charakteru v užívání nejsou důvodem pro poskytnutí slevy u vstupného. Aktuální informace budou uváděny vždy na www.fryrelaxcentrum.cz

Provozní řád- bazén whirpool

1.ÚVOD:

Název a adresa:

FRY Relax Centrum-víceúčelová hala

Fryčovice 628

739 45 Fryčovice

Provozovatel:

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

IČ:00296635

Provozní doba: Pondělí – neděle- 9.00 – 21.00 hod.

2.Obecné informace:

Jedná se o školní bazén v objektu sportovního centra ve Fryčovicích. Tento komplex obsahuje:

Bazén 12x5m

Whirpool 2,4m²

Vše je doplněno nutnými sprchami a sociálním zařízením.

Základní technické parametry :

Vodní plocha bazénu 60m²

Vodní objem bazénu 78m³

Maximální kapacita bazénu(5m² na osobu) 15osob/hod.

Objem whirpoolu 2.2m³

Kapacita whirpoolu 6 osob

Denní návštěvnost centra 120 osob

A.Bazén

Jedná se o nerezový bazén obdélníkového tvaru s vodní plochou 60m². Hloubka bazénu 1.3m.

Přelivný žlábek po celém obvodu bazénu. Bazén je doplněn o dva protiproudy, perličkovou koupel a zádovou sprchu.

B.Whirpool

Osmiboký whirpool firmy Berndorf se vzduchovou a hydro masáží. Přelivný žlábek je po celém obvodu.

3.Právní dokumenty a podmínky provozu

Základní podmínky pro zařízení a provoz bazénů s recirkulací vody jsou dány Vyhláškou č.238/2011 Sb. z 10.8.2011.

Další normy a předpisy týkající se provozu bazénů:

Zákon o ochraně veřejného zdraví ,ze dne 28.4.2011 ,č.151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odvětvová technická norma vodního hospodářství 94 0920-1 „ Bezpečnost bazénů,koupališť a aqvaparků- část 1.:Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Z právní dokumentace vyplývají pro provoz bazénu následující podmínky:

odběr vody z obecního vodovodního řádu bude jediným zdrojem vody pro celý bazénový provoz.

spotřeba vody cca. 400m³/měsíc včetně sprch.

vypouštění bazénu 1x /za 12 měsíců/,vypuštěno do jímky a poté do čističky odpadních vod.

prací voda z filtrů (ředící voda), cca 300m³/měsíc vypouštěna do sedimentační jímky a poté do čističky odpadních vod.

při uvádění do provozu bude doloženo, že provozní hmoty, používané pro provoz bazénu jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.

budou plně respektovány hyg. předpisy vyhl. č.238/2011 Sb.

4. Popis zařízení

A. Bazén

Jedná se o bazén obdélníkového tvaru, s vodní plochou cca 60m². Hloubka bazénu bude 1,3m. Přelivný žlábek je po celém obvodu bazénu. Bazén v nerezovém provedení. Vstup do bazénu je zajištěn dvěma vstupními zapuštěnými žebříky. Bazén je osazen základním technologickým systémem úpravy vody. Recirkulační systém vody přivádí filtrovanou a chemicky upravenou vodu do dnového rozvodného systému, zakončeného dnovými tryskami. Voda je odváděna přes přelivové žlábky do akumulační nádrže. Pro vypuštění bazénu je ve dně umístěn dnový odpad. Bazén je osazen dvojicí protiproudů v kratší části bazénového tělesa a zádovou sprchou uprostřed delší části bazénové vany.

Základní technické parametry bazénu:

vodní plocha 60 m²

vodní obsah 78 m³

oběhový výkon 40m³/hod

filtrační rychlost 30 m³/hod/m²

Technologie bazénu je umístěna ve strojovně , která je umístěna ve vzdálenosti cca 5m od bazénu. Akumulační nádrž podlouhlého tvaru bude umístěna přímo vedle bazénové vany. Vstup do akumulační nádrže je zajištěn poklopem 600/600. Hladina vody v nádrži je regulována automatikou dopouštění s osazeným vodoměrem na přívodu. Maximální hladina je střežena bezpečnostním přepadem.

Kvalita vody je zajištěna 2ks pískových filtrů  910mm s vysokou filtrační vrstvou a chemickou úpravou vody a jedním filtrem na aktivní uhlí s filtrační výškou 1200mm. Chemickou úpravu vody zajišťuje automatická měřící a regulační jednotka BWT MaR Cl+pH+Redox, která řídí automatické dávkovací stanice korekčních chemikálií.

Bazénová hala a všechny přilehlé části jsou opatřeny protiskluzovou podlahou a odvětrávání bazénové haly je zajištěno vzduchotechnikou firmy Menerga.

B. Whirlpool

Jedná se o kruhový whirlpool Berndorf m se vzduchovou masáží o 2.400mm objemu cca 2200 l. Hloubka whirlpoolu bude 0.9mm. Přelivný žlábek je po celém obvodu. Whirlpool je osazen základním technologickým systémem úpravy vody. Recirkulační systém vody přivádí filtrovanou a chemicky upravenou vodu do dnových trysek. Voda je odváděna přes přelivové žlábky do akumulační nádrže. Whirlpool je vypouštěn přes dnové trysky, a to přepnutím výtlaku a sání ve strojovně. Whirlpool je dále osazen vzduchovou a hydro masáží. Vstup do whirlpoolu je zajištěn integrovaným schodištěm s madlem z nerezové oceli. Whirlpool je částečně zapuštěn do podlahy ochozu bazénu.

Základní technické parametry:

vodní obsah 2200 l

oběhový výkon 14 m³/hod

filtrační rychlost 30 m³/hod/m²

Technologie whirlpoolu a dmýchadlo vzduchové masáže je umístěna ve strojovně společně s technologií bazénu. Akumulační nádrž je umístěna přímo vedle akumulační nádrže bazénu se vstupem poklopem 600/600mm. Hladina vody v nádrži je regulována automatikou dopouštění s osazeným vodoměrem na přívodu. Maximální hladina je střežena bezpečnostním přepadem.

Čerpadlo hydromasáže spolu s dmychadlem je umístěno v technologickém prostoru vedle tělesa bazénové vany.

Kvalita vody je zajištěna pískovým filtrem 765mm s vysokou filtrační vrstvou a chemickou úpravou vody. Tu zajišťuje automatická měřící a regulační jednotka BWT MaR Cl+pH+Redox, která řídí automatické dávkovací stanice korekčních chemikálií.

Whirpool je součástí bazénové haly.

5.Bilance potřeby vody a odpadní vody

Napouštění bazénu je provedeno z vodovodního řádu, zdrojem vody pro částečnou denní výměnu vodního obsahu je voda taktéž z vodovodního řádu.

Potřeba vody na první napuštění:

Voda celkem cca 88m³

Denní potřeba vody – ředící voda

Ředící voda je bazénová voda, kterou je nutno vypouštět do odpadní jímky z důvodu akumulace chloridů ve vodním obsahu způsobeném vnosem z těl z koupajících se a uvolněním z dávkovaného chloru. Množství vody se řídí se počtem návštěvníků bazénu a je případně dále navyšováno na základě chemických rozborů vzorků bazénové vody.

Částečná denní obměna dle návštěvnosti je uvažována 45l/osobu/den/bazén, 60l/osobu/denwhirpool :

Předpokládaná návštěvnost: 120 osob

Obměna vody celkem: max 5 m³/den/bazén i whirpool

Denní potřeba vody:

Voda celkem cca. 10m³/den

Množství prací vody

Plná regenerace filtrační náplně se provádí dle následného popisu. Filtry budou proplachovány vodou v délce trvání max. 5 minut. Plná regenerace filtrační náplně jednoho filtru cca.  3m³ Regenerace filtračních náplní bude prováděna každý druhý den, popř. při zvýšení tlakové ztráty na filtračním loži.

Celková potřeba prací vody

Denní spotřeba vody na praní filtrů pro bazén a whirpool cca. 9m³ Regenerace filtračních náplní bude prováděna u každého filtru 1 x za 2 dny ředící vodou dle návštěvnosti bazénu.

Vypouštění bazénu a whirlpoolu

Vypouštění celého vodního obsahu bazénu bude prováděno dle potřeby max. 1x ročně po dechloraci bazénové vody. Vypouštění whirlpoolu bude prováděno dle potřeby. Předpokládá se min.1/14 dnů. Vypouštění a čištění whirlpoolu bude prováděno vždy v nočních hodinách po ukončení provozu.

6.Obsluha úpravny vody

Obsluha filtrační stanice

Obsluha filtračních stanic bude zajištěna pravidelnou kontrolou po celou dobu provozu bazénu a zahrnuje tyto činnosti a obsluhu těchto zařízení:

Lapač hrubých nečistot.

Mechanické předčištění je prvním čistícím článkem úpravy bazénové vody. Slouží k hrubému předčištění vody od vlasů, vláknin a pod., které nebyly zachyceny na mřížkách přelivných žlábků u bazénu. K separaci dochází v lapači (košíku) před sacím kanálem čerpadla, přístupném po odšroubování víka lapače. Před vyjmutím košíku lapače musí být zastaven chod úpravny a uzavřeny ventily na sání a výtlaku. Kontrola znečištění se provádí průběžně a vyčištění se provádí dle potřeby.

Pískové filtry

Voda je čištěna ve filtrech v manuálním provedení se spodním tryskovým rozdělovačem. Jednotlivé funkce filtru jsou ovládány pomocí šesticestného ventilu. Před manipulací s ventilem je nutno vypnout chod čerpadla. Filtry jsou plněny pískem třech různých zrnitostí. Výměna pískových náplní a její doplňování náplně se provádí dle potřeby.

Běžný postup při praní filtru

Filtrace – zpětný výplach (cca.5-6min.) + zafiltrování (1 min.) – filtrace.

Kontrola stavu znečištění filtrační náplně se provádí průběžným sledováním rozdílu tlaků na manometrech filtračních stanic. Rozdíl tlaku na manometrech nesní přesáhnout 0,8bar. Přesný postup praní filtrační náplně je podrobně popsán v návodu k obsluze, který bude umístěn přímo ve strojovně.

Filtr na aktivní uhlí

Voda je čištěna ve filtru v manuálním provedení se spodním tryskovým rozdělovačem. Jednotlivé funkce filtru jsou ovládány pomocí šesticestného ventilu. Před manipulací s ventilem je nutno vypnout chod čerpadla. Filtr je plněn aktivním uhlím jednotné zrnitostí. Výměna náplně a její doplňování náplně se provádí dle potřeby. Praní se provádí stejně jako u filtrů pískových.

Obsluha dávkovacích stanic

Automatické dávkovací stanice jsou vybaveny frekvenčně řízenými dávkovacími čerpadly. Na těchto čerpadlech je možné plynule nastavit dávkované množství. Chod dávkovacích stanic je řízen automatickými měřícími a regulačními jednotkami BWT MaR (Cl+pH+Redox).

7.Provoz úpravny bazénové vody

Údržba při vypuštění bazénu

Po odstranění mřížky přelivného žlábku a vyčištění povrchu ochozu bude provedeno řádné vyčištění povrchu bazénu a žlábků.Na čištění povrchů stěn a dna se používá přípravek  “BENAMIN SND a BENAMIN RAND” :

 – na odstranění mastných nečistot

 – na odstranění vápenatých nečistot

 – na čištění choulostivých materiálů

Ředěný roztok se nanáší pomocí houby nebo kartáče přímo na stěny a dno bazénů. Veškeré čištění doporučujeme provádět v ochranných rukavicích. Tímto přípravkem bude prováděno čištění bazénu, žlábků a akumulační nádrže. Čištění ochozu bude čištěno podle požadavku dodavatele povrchového materiálu. Po čištění se veškeré čištěné plochy opláchnou tlakovou vodou. Voda na oplachování se vypustí do sedimentační jímky a poté odveze do kanalizace. Po této fázi může dojít k vlastnímu napuštění vodou do předepsané úrovně t.j. po přelivný žlábek. Doba napouštění je závislá na kapacitě zdroje vody.

Při napouštění bazénů musí být zajištěn stálý dozor!

Po napuštění vody do bazénu bude proveden rozbor vody a to zejména hodnoty pH a na tomto základě bude seřízeno dávkování stabilizátoru reakce vody tak, aby bylo docíleno hodnoty pH 7,4+ 0,2 vody v bazénech. Posledním úkonem před zahájením provozu bude osazení mřížek přelivných žlábků.

Provoz úpravny

V popisu provozu a návodu na obsluhu se předpokládá, že bazén je naplněn vodou a všechna technologická zařízení byla přezkoušena na provozní podmínky a celý systém zavodněn. Provoz je po dobu využívaní nepřetržitý, v době klidu je možno filtraci částečně vyřadit z provozu, popř. zcela vyřadit z provozu, ale následně před příchodem prvního návštěvníka musí být obsah každého bazénu 1x přefiltrován.

Praní filtračních náplní

Praní filtračních náplní pískových filtrů a filtru na aktivní uhlí je prováděno vždy v době mimo provozní dobu bazénu, v nočních hodinách popř. po ukončení provozu (otevírací doby pro návštěvníky). Praní filtrů je prováděno vždy ředící vodou popř. po zvětšení tlakové ztráty na filtru nad stanovenou hodnotu (max.0,8 bar rozdílu na manometrech).

Doplňování vodního obsahu

Doplňování vody je prováděno automaticky elektronickou automatikou dopouštění. Množství doplňovací vody se odečte na vodoměru a zaznamená do provozního deníku.

Provoz chemického hospodářství

Zdravotní zabezpečení vody

Desinfekci vody zajišťuje automatické měřící a regulační jednotky BWT MaR (Cl+pH+Redox), které řídí automatické dávkovací stanice korekčních chemikálií. Veškeré chemikálie jsou dávkovány přímo z přepravních kanistrů dávkovacími čerpadly . Chemikálie jsou dávkovány přímo do potrubí, flokulant před filtrační nádoby, ostatní chemikálie za výměník tepla.

Desinfekce vody

Hodnota chlÓru je u bazénů i whirlpoolu trvale měřena měřícím a regulačním zařízením BWT MaR (Cl+pH+Redox). Na základě takto naměřených hodnot je automaticky dávkován přípravek pro desinfekci vody, jedná se o následující přípravky:

Chlornan sodný – tento přípravek je dávkován v potřebné koncentraci z automatických dávkovacích stanic dle návodů k použití.

Hodnota chlóru je kontrolně sledována manuálně a to “Digitální měřící sadou Lovibond PC 11” .

Stabilizace pH – reakce vody

Hodnota pH je u bazénu i whirlpoolu trvale měřena měřícím a regulačním zařízením BWT MaR (Cl+pH+Redox). Na základě takto naměřených hodnot pH, bude automaticky dávkován přípravek pro korekci hodnoty pH (kyselá – zásaditá), budou dávkovány následující přípravky:

Snižování hodnoty pH – kyselina sírová 38% – tento přípravek je dávkován v potřebné koncentraci z automatických dávkovacích stanic dle návodů k použití.Hodnota pH bude kontrolně sledována manuálně a to “Digitální měřící sadou Lovibond PC 11”

Zlepšení filtračního účinku

Pro zlepšení účinnosti filtračních stanic bude před tyto stanice dávkován flokulační přípravek. Jedná se o přípravek Vločkovač tekutý PAX-18. Tento přípravek je dávkován z automatických dávkovacích stanic v dodávané koncentraci dle návodů k použití. Veškeré používané korekční chemikálie jsou schváleny hygienikem ČR .

8. Ověřování kvality vody

Kontrola kvalita vody v bazénu bude prováděna dle vyhláškou MZ z 10.08. 2011 vyhlášky č.238/2011 Sb.

Teplota vody

Teplota vody v bazénu je 28 – 32°C. Teplota vody se měří společně s teplotou a vlhkostí vzduchu, 3x denně. Teploty se vyznačují na viditelné tabuli.

Obsah aktivního chloru

Obsah aktivního chlóru je sledován měřícím a regulačním zařízením BWT MaR a kontrolně pomocí digitální měřící sady Lovibond PC 11 . Pro kontrolní měření bude odebrána voda 15 cm pod hladinou v bazénu či whirlpoolu.

Kontrola reakce vody – pH hodnota

Hodnota pH je sledována měřícím a regulačním zařízením BWT MSR CONTROL a digitální měřící sady Lovibond PC 11 . Pro kontrolní měření bude odebrána voda 15 cm pod hladinou v bazénu.

Všechny uvedené hodnoty zajišťuje provozně obsluha technologie, zjištěné hodnoty se zapisují do provozního deníku. Kontrola jakosti vody a její rozbory. Veškeré rozbory vody se řídí přílohou č. 9 a přílohou č.8 k vyhlášce 238/2011 Sb.

9. Místa pro odběr vzorků

Vzorky pro mikrobiologický rozbor budou odebírány 1x na přítoku do bazénu a po jednom vzorku z protilehlých kratších stran bazénu. Pro chemický rozbor bude odebírán vzorek na přítoku do bazénu a slévaný vzorek z obou protilehlých kratších stran bazénu. Vzorky vody budou odebírány 150mm pod hladinou. Výsledky kontrol budou okamžitě vyhodnoceny a podle jejich výsledků bude upravena úprava vody tak, aby veškeré parametry odpovídaly předepsaným hodnotám. V případě naměření špatných hodnot bude ihned proveden kontrolní odběr a opět vyhodnocen.

Vzorky pro vyšetření legionelly species se budou odebírat jako vzorek slévaný, odebraných na obou protilehlých kratších stranách bazénu a vyšetřené jako jeden vzorek..

10. Vyhrazená tech. zařízení, kontroly, revize

Jako vyhrazené zařízení vyžadující zvláštní dozor bude u bazénu sledována hlavně silová elektroinstalace a tlakové nádoby. Obsluha bazénu je v daném případě osoba bez elektrotechnické kvalifikace a může tedy provádět tyto úkony :

 – zapínat a vypínat jednoduchá el. zařízení

 – za vypnutého stavu el. zařízení přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami.

 – vyměňovat přetavené vložky pojistek

 – vyměňovat žárovky

 – udržovat el. spotřebiče podle návodu výrobce

 – udržovat zařízení (čištění, mazání, a běžné prohlídky bez rozebírání přístrojů)

 – provádět další obslužné úkony na zařízení malého napětí, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže přijít osoba do styku s živými nekrytými částmi.

Revize veškerého elektrického zařízení bude prováděna 1x ročně .

Technologické zařízení

Revize a kontrola technologických zařízení budou prováděny vždy po roce provozu . Správná funkce měřících zařízení se provádí jednou týdně. Kontrola dávkování chemikálií je prováděna 1x denně porovnáním hodnot s ručním měřením Lovibond PC 11 . Současně s kontrolou měřících zařízení bude proveden i úklid celého prostoru strojovny. Kontrola technologického zařízení úpravny (dle potřeby, nejdéle však 1x za rok) Důkladná regenerace a kontrola filtračních náplní jednotek. Ošetření filtrů, jejich odvzdušnění a prověření funkce dle návodu výrobce. Kontrola nastavení a chodu plovákových spínačů v ak. nádrži. Kontrola chodu dávkovacích čerpadel s nastavením požadovaných hodnot. Příprava prvotní náplně roztoků nebo přípravků do zásobních nádrží. Pravidelné kontroly technologie a dávkování chemikálií odbornou firmou. Úklid prostoru úpravny s případnými drobnými opravami.

11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a whirlpoolu, a povinností uvedených v předchozí kapitole se

připomínají následující zásady :

 – některé z chemikálií jsou žíravinami a proto je nutné při manipulaci s nimi postupovat velice opatrně s předepsanými ochrannými prostředky.

 – zabránit vstupu dětí a nepovolaných osob do prostorů strojovny.

 – při práci, která je spojená s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby (vstup do strojovny při úniku chemikálií, revize jímek a pod.).
při práci s chemikáliemi používat ochranné prostředky

 – při nebezpečí větší koncentrace chloru používat masku se žlutým filtrem

 – udržovat v čistotě veškeré provozní místnosti a strojovnu

 Charakteristika chemikálií

Charakteristika veškerých chemikálií je dodávána vždy s při dodávce nových chemikálií, minimálně však 1x za rok.

Zařízení pro první pomoc – obsluha

V objektu je, v místnosti plavčíka, vestibulu a strojovně, kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Pracovníci jsou proškoleni v zásadách první pomoci. Bezpečnost koupajících je zajištěna záchranými prostředky. Pracovníci jsou vyškoleni na pozici „Záchranářské minimum pro personál bazénů, koupališť a aquaparků“, které odpovídá „Odvětvové technické normě vodního hospodářství 94 0920-1 „ Bezpečnost bazénů,koupališť a aqvaparků- část 1.:Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků“.

12. Havarijní a mimořádné provozní události

Drobné i rozsáhlejší úniky používaných chemikálií je třeba řešit tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nebo k ohrožení zdraví. K úniku může dojít při jakékoliv manipulaci s chemikáliemi a proto je povinností provozovatele dodržovat předepsaná provozní pravidla.

Provozní pravidla:

 – případné malé úniky spláchnout hadicí do záchytné jímky a tu poté vybrat do uzavřené nádoby.

 – pokud dojde k úniku je nutno používat ochranné prostředky

 – každý větší únik je nutno hlásit vodohospodáři, který posoudí zda váš zásah byl dostačující.

 – odpady vzniklé při likvidaci úniků uložit do zvláštní nádoby, označit ji a předat ke zneškodnění.

 – žádná uniklá chemikálie nesmí být vylévána do kanalizace

Jiná závažná závada může vzniknout při netěsnosti potrubí s vodou (může způsobit zatopení strojovny).

Při všech těchto případech je třeba:

 – vypnout hlavní přívod el. energie

 – dát pokyn k opuštění bazénu a přilehlých prostor strojovny

 – ohlásit mimořádnou událost nebo havárii vodohospodáři nebo personálnímu útvaru

 – zjistit zdroj úniku

 – pokud je zdrojem úniku přívodní potrubí pitné nebo užitkové vody, uzavřít hlavní uzávěry a vypnout čerpací stanice

13. Odpady

Při provozu bazénu mohou vznikat následující odpady :

 – ostatní odpad podobný domovnímu – (nečistoty zachycené v lapačích hrubých nečistot) – asi 20kg/rok

 – odpad z běžného provozu bude shromažďován ve sběrných nádobách vyprazdňovaných do popelnic, které jsou odváženy s ostatním odpadem stejného druhu jako externí službou.

Případný odvoz odpadu chemikálií nebo látek jimi znečištěnými není vzhledem k použitým chemikáliím uvažován. Nádoby, ve kterých budou chemikálie v kapalném skupenství dopravovány na místo, budou zpět odebírány dodavatelem.

14. Provozní dokumentace

Projekt zařízení odpovídající skutečnému provedení. Atesty k chemikáliím používaným pro úpravu vody. Návody pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojních prvků zařízení. Schválený provozní řád.

 Zdravotní kniha

Zdravotní kniha obsahuje opisy o povolení provozu, vodohospodářská rozhodnutí, závazné posudky okresního hygienika, časově seřazené záznamy orgánů hygienické služby o provedených prohlídkách a o vyšetření vody, závazné pokyny k odstranění závad, zdravotní průkazy pracovníků a záznamy o nehodách. Knihu vede provozovatel.

Provozní deník

V provozním deníku je prováděn každodenní záznam, který provádí obsluha. Zaznamenávány jsou – teplota vody a vzduchu, vlhkost vzduchu, pH,volný chlor a vázaný chlor, redox potenciál,průhlednost,stav vodoměru, ředící voda, počet návštěvníků.

Kniha provozních zkoušek

Kniha provozních zkoušek, která obsahuje zápisy o výsledcích všech prováděných zkouškách a kontrolách.

Veškerá tuto dokumentaci je k dispozici v objektu u obsluhovatele. Dokumentace je archivována po dobu 5. let.

Manipulace s prádlem : Prádlo si zákaznicí nosí své.

15.Základní zásady chování návštěvníků a kontrola jejich dodržování

Povinnosti návštěvníků viz. ” Nový návštěvní řád”

16.Očista prostředí

Sanace bazénu, whirpoolu, šaten, sprch, WC a přilehlých prostor.

Celoplošná i lokální dezinfekce se provádí denně po skončení provozu, v případě lokálního znečištění ihned, a to v prostoru bazénu, whirpoolu, včetně pomocných a doplňkových prostor ( šatny, sprchy, WC, šatní skříňky apod.). K zabránění selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se musí střídat dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami ( min. v intervalu 4 týdnů).

Přípravky k plošné dezinfekci:

MIKASEPT KAS

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci,Čištění podlah, omývatelných stěn a předmětů.Složení:alkyldimethylbenzylammonium chlorid, neionogenní tenzidy, kompexotvorné přísady.Schváleno:zn. HEM-381-11.8.99/29584, PN-MI 07-98

MIKASEPT STEROX

Kapalný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.Složení: peroxid vodíku, cetrimoniumchlorid, benzalkonium chlorid, chlorhexidin diglukonát, komplexotvorná přísada kas, fosforečná. Schváleno: REG-3371-29.05.03/14892

MIKASEPT ULTRA

Kapalný koncentrovaný prostředek s dezinfekčním a čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci.Složení: Chlornan sodný, hydroxid sodný, tenzid Schváleno: zn. HEM-381-19.10.01/28938.PN-MI 07-98

Způsob použití:

Před použitím naředit pracovní roztok – provádí se dávkovacími pumpami.Při práci s roztokem i koncentrátem používat ochranné pracovní pomůcky.Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.Při práci s přípravky nejíst, nepít, nekouřit. Po práci je potřeba si umýt ruce teplou vodou, poté ošetřit ochranným krémem.Přípravky se skladují v běžných krytých , čistých skladech chráněných před povětrnostními vlivy a přímým sluncem, odděleně od potravin , nápojů, a krmiv, vždy v originálních obalech.

Z dlouhodobého hlediska je součástí dezinfekce rovněž malování požívaných prostor v periodě minimálně 1x za 5 let.Z krátkodobého hlediska je nutno v rámci běžné údržby provádět pravidelné čistění okenních výplní, osvětlovacích těles. Bazénová voda je kontinuálně recirkulovaná přes úpravnu vody, kde se upravuje chemicky, mechanicky i bakteriologicky. Přesto dochází k částečnému znečišťování bazénových stěn a dna. Zde mohou začít vegetovat mikroorganismy, které se mohou adaptovat na některá dezinfekční činidla, což může následně způsobit zdravotní problémy u návštěvníků. Proto je potřeba provádět denně manuální čištění stěn a dna bazénu pomocí automatického vysavače.Úplná sanace whirpoolu, akumulační nádrže a rozvodného potrubí je třeba provádět minimálně 1x za 14 dnů.Před novým napuštěním bazénů je nutno provést proplach a dezinfekci potrubních rozvodů a armatur.

17. Všeobecné bezpečnostní požadavky

Pracovníci obsluhy jsou vybaveni OOPP Je vypracován „Plán pro nebezpečí a normální provoz“. Důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena na viditelných místech. Pro bezpečnost koupajících jsou zajištěny záchranné prostředky.

18. Důležitá spojení

Rychlá první pomoc 155,  Policie 158,  Požárníci 150 , Údržba 558 668 058 , Vodohospodář  558 668 058 , Hygienická služba 595 138 111 Hygienická služba laboratoř 594 200 111 , MěÚ referát životního prostředí 558 609 481.

Provozní řád- sauna

1.ÚVOD:

Tento provozní řád je zpracován ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.238/2011Sb. Ze dne 10.8.2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Provozní řád je závazný pro provozovatele a návštěvníky.

2.VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SAUNĚ:

Název a adresa:

FRY Relax Centrum-víceúčelová hala

Fryčovice 628

739 45 Fryčovice

Provozovatel:

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

IČ: 00296635

Provozní doba: Pondělí – neděle- 9.00 – 21.00 hod. – dle objednávek

3.TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměr potírny: 308 x 232x 220 cm

Kubatura místnosti: 15,7 m³

Rozměr ochlazovacího bazénku: 1.5 x 2x 1.2m

Úpravna bazénové vody: není, bazén se denně vypouští

Zdroj bazénové vody: obecní vodovod( SmVaK)

Max.kapacita sauny: 10 osob

Příkon saunových kamen: 9kW

Firma provádějící servis:ABO plast s r.o. Frýdek – Místek

Půjčování prádla: Není, zákazníci si nosí vlastní prádlo

 4.POPIS ZAŘÍZENÍ:

Vstupní část, šatna, sociální zázemí:

Návštěvníci přicházejí přes recepci do samostatné šatny, vyhrazené pro saunu. Šatna je vybavena uzamykatelnými šatnovými skříňkami. Zde si návštěvníci odloží ošacení a zahalí se do plachet nebo ručníků. Ze šatny vstupují návštěvníci přímo do prostoru sprch, jejichž součástí je i oddělené WC.Díky tomu nedochází ke křížení tzv. čisté a špinavé zóny.

Potírna:

Půdorasný rozměr potírny je 3,08 x 2,32 m. Je obložena palubkami ze severského smrku, kryt kamen, pryčny, podhlavníky a opěrky zad jsou z africké vrby Abachi. Pryčny jsou rozebiratelné pro snažší úklid. Tepelnou izolaci tvoří minerální plsť Isover tl 5cm.. Tato izolace je chráněna parotěsnou zábranou před znehodnocením vlhkostí vznikající v sauně. Podlaha je opatřena keramickým obkladem a je vyspádována směrem ven z místnosti. Potírna je vybavena elektrickými kamny o příkonu 9kW. Jsou řízena elektronickou jednotkou, na které můžeme nastavit požadovanou teplotu v sauně. Aby bylo zabráněno zákazníkům v manipulaci s řídící jednotkou, je tato jednotka umístěna  na recepci . Odvětrávání potírny za provozu lze provádět pomocí dvou kusů posuvných klapek umístěných na stěně potírny.

Ochlazovna:

Pro ochlazení návštěvníků slouží venkovní bazének o rozměrech 150 x 200 x 110 cm se studenou vodou. Bazének se plní z vodovodního řádu a voda se denně vypouští.

Odpočívárna:

Odpočívárna se nachází vedle sauny, k dispozici jsou židle a lehátka- vše odpovídající hygienickým požadavkům.

5.POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Návštěvník je povinen podrobit se pokynům provozovatele sauny a dodržovat tento provozní řád.

V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Návštěvníci odkládají oděv a obuv v převlékárně. V průběhu celého saunovacího cyklu, od odchodu z převlékárny do ukončení celé procedůry včetně pobytu v odpočívárně, je návštěvník nahý a to z hygienických a fyziologických důvodů. Dbá na udržení hygieny tím, že při sezení na pryčnách potírny, ochlazovny, odpočívárny a šatny používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku. Před vstupem do potírny se musí návštěvník umýt mýdlem a osprchovat. Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos, nebo používá vlastní ochrannou obuv, kterou odkládá jen před vstupem do potírny a sprchy. Během pobytu v potírně nejí a nepije. V ostatních prostorách je povoleno pít. Chová se diskrétně k ostatním. Svým chováním přispívá k vysoké hygienické, estetické a společenské úrovni sauny. Saunování dětí se povoluje jen za přítomnosti dospělé osoby. Správný postup saunování je uveden v „Desateru sauny“. Tomuto postupu se musí všichni návštěvníci sauny podrobit. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.

Do sauny je ZAKÁZÁNO přinášet jakékoliv skleněné nádoby. Lázeň v sauně je určená především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které doposud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

Použití lázně v sauně je ZAKÁZÁNO  osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního oněmocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích, dále osobám s chorobami působícími odpor ( kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány,aj.) Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob ( karanténa). Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým.

 Při jakémkoliv poranění, nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření. Není-li toho sám schopen, postarají se ostatní účastníci lázně o přivolání personálu a pomohou při poskytování první pomoci postiženému. V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.  V potírně musí být z bezpečnostních důvodů přítomny nejméně 2 osoby.

6.KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Na doržování všech základních zásad chování návštěvníků dohlíží vyškolený personál fyzickou kontrolou v šatnách, potírně, odpočívárně, venkovní ochlazovně a ostatních prostorách určených k pohybu návštěvníků.

7.POVINNOSTI OBSLUHUJÍCÍHO PERSONÁLU:

Všechny prostory sauny, předměty a zařízení se musí průběžně udržovat v čistotě. Nejméně jednou denně, nejlépe po ukončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou a čistícím prostředkem, vydrhnout kartáčem a vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek apod., se musí nejméně jednou týdně otřít čistým hadrem namočeným v dezinfekčním roztoku. Záchodová sedátka, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně jednou denně omýt dezinfekčním roztokem. Průběžně musí být doplňován toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, pokud nejsou instalovány horkovzdušné osoušeče rukou.

Malování a základní oprava všech nátěrů se provádí nejméně jednou do roka. Potřeby k úklidu a čištění jsou uloženy v úklidové místnosti a musí být označeny datem spotřeby a názvem. Kartáče a stěrky používané k úklidu WC se nesmějí používyt k jiným účelům. Po použití se musí řádně očistit a namočit do dezinfekčního roztoku. Každý pracovník obsluhy je povinen dbát pokynů orgánů hygienické služby, dodržovat hygienické a protiepidemické předpisy a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny. Pracovníci musí musí být vybaveni,podle charakteru své práce, vhodným pracovním oděvem a ochrannou obuví. Pracovník je povinen věnovat stálou péči osobní hygieně, především čistotě a zdravému stavu rukou. Pracovníci se podrobují preventivním lékařským prohlídkáma jsou povinni mít zdravotní průkaz. Sauna musí být vybavena lékárničkou první pomoci.

8.Dezinfekce a úklid v prostorách sauny

V rámci zamezení problémů s hygienickou nezávadností provozu sauny je důležité, aby se návštěvníci před saunováním umyli pod sprchou mýdlem, seděli v potírně na pračnách na textilní podložce, neboť při pocení se vedle množství potu uvolní velké množství bakterií, organických nečistot a epidermálních částic.

Postup při čištění a dezinfekci:

Podlaha a pryčny prohřívarny se musí pravidelně setřít čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Pracovník po ukončení provozu vypne vytápění potírny, dveře potírny nechá otevřené. Roztokem dezinfekčního prostředků za pomoci smetáčku omyje pryčny, podlahový rošt a část obložení, o něž se návštěvníci opírají. Pak vodou ostříká stěny potírny a pryčny. Po nadzvednutí podlahových roštů provede očistu a dezinfekci podlahových dlaždic. Dveře potírny nechá otevřené do dalšího dne. Naplno zůstanou otevřené i větrací klapky uvnitř potírny. Pak pracovník vypustí obsah ochlazovacího bazénku. Očista a dezinfekce dna a stěn bazénku se provádí následující den před napouštěním. Bazén dezinfikujeme 3% roztokem Sava. Mastnota ulpělá na stěnách bazénku se čistí dle potřeby, nejlépe denně.

Dezinfekční prostředky:

Výměna dezinfekce probíhá nejméně jednou za čtyři týdny :  Savo 2% čištění povrchů potírny a přilehlých prostor. A Savo 3% čistění stěn bazénku a Desam GK 1% čištění povrchů potírny a přilehlých prostor.

9. PROVOZOVÁNÍ BAZÉNKU

Během provozu bazénku musí být voda trvale přiváděna ke dnu a odtékat musí přepadovým kanálem.

Dle vyhlášky č. 238/2011Sb. Je provozovatel povinen 1x za měsíc nechat provádět mikrobiologický rozbor v rozsahu stanoveném přílohou č.8 k této vyhlášce, vzorky pro mikrobiologický rozbor budou odebírány po jednom vzorku z protilehlých kratších stran bazénu. Chemické vyšetření, s vyjímkou stanovení obsahu volného chloru, není nutné provádět, pokud je voda v bazénku neustále obměňována pitnou vodou (30l na jednoho návštěvníka sauny)a pokud je bazének denně čištěn a nově naplňován a sprchy jsou napojeny na rozvod pitné vody. Pokud budou odebírané vzorky nevyhovující, dojde ke stavebním úpravám tak, aby byla voda ve venkovním bazénku chemicky upravena v recirkulačním systému mimo bazén. Pro zimní období je nutné zajisti přístupovou komunikaci k bazénku proti namrzání, nebo jinak zabezpečit proti úrazu způsobenému uklouznutím.

Prádlo si návštěvníci nosí s sebou vlastní prádlo, takže personálu odpadá manipulace s ním.

10.VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU

Do provozního deníku se zapisují tyto údaje:

 – počet osob za daný den
 – teplota vzduchu v potírně
 – teplota vody v bazénku denně po napuštění
 – obsah chloru v bazénku ( před zahájením provozu a pak po 3 hodinách provozu)
 – záznam o napuštění bazénku a jeho vyčištění a dezinfekci
 – ostatní údaje- poruchy, opravy, servisní zásahy, a další

11.MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY A OSVĚTLENÍ SAUNY      (Dle přílohy č.13 k vyhlášce č.238/2011 Sb.)

12.ZÁVĚR

Dodržováním tohoto provozního řádu ze strany personálu a návštěvníků se vatvářejí podmínky pro řádný a bezproblémový chod sauny. Jakékoliv změny a doplňky tohoto provozního řádu lze uskutečnit pouze po konzultaci s orgánem hygienického dozoru.

PROVOZNÍ ŘÁD  SQUASH

1)         Provozní doba squashového kurtu je 9.00-21.00 hod.

2)         V prostorách kurtu je zakázáno kouřit a konzumovat donesené jídlo a nápoje.

3)         Vstup na kurt je povolen pouze ve sportovní obuvi s podrážkou, která nezanechává stopy

             na podlaze kurtu. Při nerespektování tohoto zákazu bude účtována pokuta ve výši 500 Kč.

4)         Návštěvníci jsou povinni dodržovat obecné zásady bezpečnosti.

5)         Návštěvnici hrají na vlastní nebezpečí a v případě úrazu za ně nenese provozovatel žádnou

            odpovědnost.  

6)          Při hře je nutno řídit se pravidly pro squash. Zejména je nutné vyvarovat se záměrným

             úderům protihráče.

7)          Je zakázáno směrovat údery záměrně do osvětlovacích těles kurtu.

8)          Pro ochranu a bezpečnost hráče se doporučuje používat ochranné brýle.

9)          Dětem do 12 let je povolen vstup na kurt jen v doprovodu osoby starší 18 let.

10)        Při poškození nebo ztrátě zapůjčených předmětů, popř. poškození squashových kurtu hradí

              škodu návštěvník ve výši pořizovací ceny.

11)        Osobní věci a svršky je možno odkládat v šatně. Za věci, které nejsou uzamčeny v šatní

              skříňce, provozovatel neručí.

12)        Připomínky a reklamace uplatňuje návštěvník na recepci. Na recepci je rovněž k dispozici

             lékárnička pro případě drobných poranění.

13)        Provozní řád platí pro návštěvníky squashového kurtu.

PROVOZNÍ ŘÁD   TĚLOCVIČNA

 1)    Provozní doba tělocvičny je 9.00-21.00 hod. s výjimkou hodin poskytnutých ZŠ

        Fryčovice  pro výuku tělesné výchovy a zájmové kroužky.

2)     V prostorách tělocvičny je zakázáno kouřit a konzumovat donesené jídlo a nápoje.

3)     Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve sportovní obuvi s podrážkou, která

         nezanechává stopy na podlaze tělocvičny. Při nerespektování tohoto zákazu bude

         účtována pokuta ve výši 500,-kč.

4)     Návštěvníci jsou povinni dodržovat obecné zásady bezpečnosti.

5)     Návštěvníci hrají na vlastní nebezpečí a v případě úrazu za ně nenese provozovatel

        žádnou odpovědnost.

6)     Při využívání tělocvičny větší skupinkou dětí (mimo výuku ZŠ), musí být určena

        zodpovědná osoba, která svým podpisem do Bezpečnostní knihy, přebírá zodpovědnost

        za ostatní návštěvníky a jejich chování.

7)     Při využívání tělocvičny je nutno se řídit pravidly momentálně provozovaného sportu

        (badminton, stolní tenis ).

8)     Dětem do 12ti let je povolen vstup jen v doprovodu osoby starší 18 let.

9)      Při poškození nebo ztrátě zapůjčených předmětů, popř. poškození jakéhokoliv zařízení

         a vybavení tělocvičny, hradí škodu návštěvník ve výši pořizovací ceny.

10)    Osobní věci a svršky je možno odkládat v šatně. Za věci, které nejsou uzamčeny v

          šatní skříňce, provozovatel neručí.

11)    Připomínky a reklamace uplatňuje návštěvník na recepci. Na recepci je rovněž k

          dispozici lékárnička pro případ drobných poranění.

12)    Provozní řád platí pro všechny návštěvníky tělocvičny.